Правильник підготовки та презентації головної теми Синоду Єпископів УГКЦ

ПРАВИЛЬНИК ПІДГОТОВКИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОЇ ТЕМИ
СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ

І. Вступні положення

Арт. 1. Головну тему чергового Синоду Єпископів та відповідальних за її підготовку і презентацію на Синоді визначає Синод Єпископів, беручи до уваги актуальний стан Церкви, а також основні завдання і виклики, які стоять перед нею на цьому етапі її історичного буття.

Арт. 2. Оскільки Синод Єпископів – це  не наукова конференція, а зібрання пастирів Церкви, які у світлі Божого Слова намагаються шукати Божу волю для довіреного їхній опіці люду Божого, метою презентації головної теми є не науково-теоретичне дослідження тієї чи іншої проблематики, а аналіз певної душпастирської ситуації, виклику чи потреби і опрацювання конкретних механізмів діяльності Церкви так, щоб вона могла дати належну відповідь на ці виклики, проблеми чи ситуації.

ІІ. Підготовчий етап

Арт. 3. Відповідальні за підготовку та представлення головної теми в найкоротший час після отримання призначення збирають коло фахівців (робочу групу) з цієї проблематики та спільно з ними окреслюють ті ділянки церковного і суспільного життя, які слід дослідити і проаналізувати, щоб належним чином висвітлити головну тему Синоду Єпископів. У межах підготовки вони враховують також думку членів Синоду Єпископів щодо складових елементів головної теми, зробивши за потреби необхідні запити.

Арт. 4. Робоча група здійснює свою діяльність під керівництвом Отця і Глави Церкви та у тісній співпраці із Секретарем Синоду Єпископів.

Арт. 5. § 1. Робоча група формулює теми доповідей та співдоповідей, а також пропонує на кожну з них доповідачів.

§ 2. Під час підготовки доповідей і співдоповідей слід врахувати загальні академічні вимоги до такого роду текстів, подаючи там, де є відповідні цитати, посилання на Святе Письмо, твори Отців Церкви, документи Вселенської та Помісної Церков, синодальні рішення тощо.

Арт. 6. Для кращого вивчення ситуації в досліджуваній ділянці церковного життя робоча група може провести відповідне опитування або ж скористатися з наявних у центральних структурах Церкви матеріалів чи даних.

Арт. 7. Відповідальні за підготовку головної теми, за згодою Отця і Глави Церкви, на кожній сесії Постійного Синоду представляють свої дотеперішні напрацювання та виносять на обговорення Постійного Синоду пропозиції робочої групи.

Арт. 8. На останню перед Синодом Єпископів сесію Постійного Синоду відповідальні за головну тему повинні подати докладний перебіг розгляду головної теми на Синоді Єпископів, основні тези доповідей та співдоповідей, а також проекти синодальних рішень із цих питань.

Арт. 9. У період між сесіями Постійного Синоду відповідальні за головну тему узгоджують свої дії з Отцем і Главою Церкви та консультуються з ним щодо основних тез і питань, пов’язаних із розглядом головної теми.

ІІІ. Збирання і розсилання членам Синоду Єпископів

робочих матеріалів із головної теми

Арт. 10. §1. Відповідальні за головну тему надсилають напрацювання робочої групи до Секретаріату Синоду не пізніше як за 7 тижнів до початку Синоду.

§2. Секретаріат Синоду реєструє отримані документи та, пронумерувавши їх належним чином, у встановлені строки (за 6 тижнів до початку Синоду) розсилає їх членам Синоду для вивчення.

IV. Розгляд головної теми на Синоді Єпископів

Арт. 11. На розгляд головної теми Синоду Єпископів передбачається півтора робочих дня Синоду, які включають 6 робочих засідань: два післяобідніх засідання першого дня, два дообідніх і два післяобідніх засідання наступного дня.

Арт. 12. § 1. Під час перших чотирьох засідань члени Синоду заслуховують доповіді та співдоповіді, а також проводиться пленарна дискусія з головної теми.

§ 2. Доповіді з головної теми тривають не довше ніж 45 хв. Співдоповіді тривають не довше ніж 15 хв.

§ 3. Задля легшого сприйняття та більшої ефективності подання теми настійно рекомендується поряд із текстовими матеріалами використовувати відеоматеріали, а також презентації за допомогою сучасних засобів комунікації.

V. Робота в групах

Арт. 13. Останні два робочі засідання можна використати для роботи в групах. Формуються 4 групи по 8−10 учасників Синоду.

Арт. 14. §1. Відповідальні за головну тему у співпраці із Секретарем Синоду визначають модераторів у кожній групі та пояснюють їм методологію роботи та завдання, які стоять перед групою.

§ 2. Кожна робоча група визначає з-поміж своїх членів секретаря, завданням якого є записувати основні думки та пропозиції кожного, хто братиме участь у роботі групи. На роботу в групах присвячується перше післяобіднє засідання другого дня Синоду.

Арт. 15. Після закінчення роботи в групах на останньому робочому засіданні другого дня відбувається пленарна зустріч, під час якої секретарі груп представляють напрацювання та пропозиції груп щодо головної теми.

Арт. 16. Відповідальні за головну тему збирають усі пропозиції від робочих груп на письмі та враховують їх під час опрацювання кінцевих проектів синодальних рішень.

VI. Голосування рішень щодо головної теми

Арт. 17. Голосування рішень щодо головної теми відбувається на першому робочому засіданні наступного дня після розгляду головної теми.

Арт. 18. § 1. Кожне рішення повинно бути лаконічно сформульованим і містити такі елементи:

  • завдання, яке слід виконати;
  • рекомендувати структуру чи осіб, відповідальних за втілення в життя цього рішення;
  • часові рамки його виконання;
  • за потреби – джерела фінансування. 

§2. Рішення повинні мати душпастирський характер і бути не надто загальними чи абстрактними, а конкретними і практичними.

VII. Моніторинг виконання рішень

Арт. 19. Після проголошення законодавчих актів Синоду Єпископів Секретар Синоду повідомляє на письмі зацікавлених осіб і структури про їх обов’язок втілювати в життя закони чи рішення, прийняті Синодом. Він надсилає їм на письмі текст самих рішень, а за потреби й інші допоміжні матеріали або витяг із протоколу Синоду Єпископів.

Арт. 20. За потреби відповідальний за головну тему та/або Секретар Синоду можуть провести робочі зустрічі із зацікавленими особами та структурами, щоб краще пояснити їм зміст прийнятих законів чи рішень та визначити шляхи найбільш ефективного втілення їх у життя.

Арт. 21. Моніторинг за виконанням синодальних законів чи рішень із головної теми здійснює Секретаріат Синоду або інша структура, визначена Отцем і Главою Церкви.

Арт. 22. § 1. Звіт про стан виконання законів і рішень Синоду Єпископів представляється на кожній сесії Постійного Синоду, а також на черговому Синоді Єпископів УГКЦ.

§ 2. Звіт готує і представляє Секретар Синоду або структура чи особа, яким Отець і Глава Церкви доручив здійснювати моніторинг виконання синодальних рішень із головної теми.

 

Опубліковано на офіційній веб-сторінці УГКЦ 13 грудня 2016 року